Segueix el fil de la sostenibilitat

Bio producte

Els nostres productes de paper porten la sostenibilitat de principi a fi allà on s’apliquen, pel seu caràcter natural, renovable i reciclable. ​​​

I fins a la fi, pel seu caràcter reciclable, que és únic, ja que les fibres de cel·lulosa es poden reciclar i recuperar més de 8 vegades, donant similars vides als nostres fils i cordes. 

Des del principi, per la seva contribució de forma natural al fre del canvi climàtic. Un quilo dels nostres fils i cordes suposen la captura del medi ambient de 1.3 quilos de CO2 biogen, gràcies a l’efecte d’embornal de diòxid de carboni de les plantacions de boscos específiques per fabricar paper, que contínuament s’estan regenerant i replantant.​​

Bi circularitat

Els nostres fils i cordes de paper són un clar exemple de l’economia circular elevada a la seva màxima expressió. 

Presenten una doble circularitat, la natural pel caràcter renovable de la seva matèria primera, la fibra de cel·lulosa verge, que s’obté dels boscos paperers europeus gestionats de forma responsable i amb certificació forestal i la circularitat social produïda pel reciclatge massiu dels productes paperers, obtenint d’aquesta manera la fibra de cel·lulosa reciclada. 

Som bicirculars per respondre als nous temps amb diferència.

Certifiquem la sostenibilitat

La nostra certificació forestal certifica, en primer lloc, que la gestió de la superfície forestal d’ on s’ ha obtingut la fusta per fabricar el paper dels nostres fils i cordes, compleix amb tots els criteris de sostenibilitat, abastant l’ inventari forestal, la planificació de l’ ordenació, la silvicultura, l’ aprofitament, així com, les repercussions ecològiques, econòmiques i socials de les activitats forestals allà desenvolupades. 

A continuació, quan la fusta certificada entra en el procés industrial, es controla i certifica la cadena de custòdia des del bosc a la paperera i finalment, la transformació a la nostra fàbrica.  

Tots els nostres productes tenen els programes de certificació forestal i de cadena de custòdia de “Forest Stewardship Council” (FSC) i el “Programme for the Endorsement of Forest Certification” (PEFC). 

Biodegradables

Estem notant les preocupants conseqüències de la contaminació ambiental ocasionada per diversos materials en els ecosistemes aquàtics i terrestres, i com això afecta negativament tant la flora com la fauna, a més d’ obstaculitzar el desenvolupament dels països. 

És important destacar que no es pot afirmar que un material sigui inherentment bo, i que la responsabilitat de la seva contaminació recau únicament en aquells que no l’ utilitzen adequadament o no l’ eliminen correctament.

Bodegón hilos Mimcord

En el cas dels nostres fils i cordes, en estar elaborats en fibra de cel·lulosa, són biodegradables. Això significa que, si per accident quedessin abandonats a la natura, es descompondrien de manera natural en un període de 4 a 6 mesos, sense deixar residus que puguin danyar el medi ambient. 

Tanmateix, és fonamental promoure pràctiques responsables en el seu ús i eliminació. La fi de la vida natural del nostres fils i cordes és la seva recuperació a través del reciclatge. 

Bioproducto

Nuestros productos de papel llevan la sostenibilidad de principio a fin allí donde se aplican, por su carácter natural, renovable y reciclable.​​​

Y hasta el fin, por su carácter reciclable, que es único, ya que las  fibras de celulosa se pueden reciclar y recuperar más de 8 veces, dando tantas vidas a nuestros hilos y cuerdas.

Desde el  principio por su contribución de forma natural al freno del cambio climático. Un kilo de nuestros hilos y cuerdas suponen la captura del medio ambiente de 1.3 kilos de CO2 biógeno, gracias al efecto sumidero de dióxido de carbono de  las plantaciones de bosques específicas para fabricar papel que continuamente se están regenerando y replantando.​​

Bicircular

Nuestros hilos y cuerdas de papel son un claro ejemplo de la economía circular elevada a su máxima expresión.

Presentan una doble circularidad, la natural  por el carácter renovable de su materia prima, la fibra de celulosa virgen, que se obtiene de los  bosques papeleros europeos gestionados de forma responsable y con certificación forestal y la circularidad social producida por  el reciclaje masivo de los productos papeleros, obteniendo de esta manera la fibra de celulosa reciclada.

Somos bicirculares para responder a los nuevos tiempos con diferencia.

Certificación de sostenibilidad

Nuestra certificación forestal certifica, en primer lugar, que la gestión de la superficie forestal de donde se ha obtenido la madera para fabricar el papel de nuestro hilos y cuerdas cumple con todos los criterios de sostenibilidad, abarcando el inventario forestal, la planificación de la ordenación, la silvicultura, el aprovechamiento, así como, las repercusiones ecológicas, económicas y sociales de las actividades forestales allí desarrolladas.

A continuación, cuando la madera certificada entra en el proceso industrial, se controla y certifica la cadena de custodia desde el bosque a la papelera y a la transformación en nuestra fábrica). 

Todos nuestros productos tienen los programas de certificación forestal y de cadena de custodia de “Forest Stewardship Council” (FSC) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification” (PEFC).

Biodegradable

Estamos presenciando las preocupantes consecuencias de la contaminación ambiental ocasionada por diversos materiales en los ecosistemas acuáticos y terrestres, y cómo esto afecta negativamente tanto a la flora como a la fauna, además de obstaculizar el desarrollo de los países.

Es importante destacar que no se puede afirmar que un material sea inherentemente bueno, y que la responsabilidad de su contaminación recae únicamente en aquellos que no lo utilizan adecuadamente o no lo eliminan correctamente.

En el caso de nuestros hilos y cuerdas, al estar compuestos de fibra de celulosa, son biodegradables. Esto significa que, si por accidente quedaran abandonados en la naturaleza, se descompondrían de manera natural en un período de 4 a 6 meses, sin dejar residuos dañinos para el medio ambiente.

Sin embargo, es fundamental promover prácticas responsables en su uso y eliminación. El fin de vida natural de nuestro hilos y cuerdas es su recuperación a través de la  reciclabilidad.

Bodegón hilos Mimcord